Vispārējā datu aizsardzības regulaSaskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. 
Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

1. Bulerjan apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
   • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
   • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
   • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
   • likumīgās interesēs - lai realizētu no Bulerjan un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Bulerjan likumīgās intereses.

2. Bulerjan likumīgās intereses ir:
   • veikt komercdarbību;
   • nodrošināt līguma saistību izpildi;
   • saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);
   • analizēt BULERJAN mājaslapas darbību;
   • nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;
   • novērst krāpniecību;
   • administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;
   • informēt sabiedrību par savu darbību.

 
Personas datu apstrādes nolūki

3. Bulerjan apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
   • klienta identificēšanai;
   • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
   • preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
   • klientu apkalpošanai;
   • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
   • norēķinu administrēšanai; 


Personas datu apstrāde

4. Bulerjan apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

5. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Bulerjan var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, Bulerjan sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par Bulerjan datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Bulerjan ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

6. Bulerjan sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Bulerjan uzdevumā.

7. Bulerjan neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:
    • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);
    • ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
    • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
    • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Bulerjan likumīgo interešu aizsardzībai.

Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:

    • kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
    • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Bulerjan vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
    • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
    • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

8. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. .
9. Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi Bulerjan.lv). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

10. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.
11. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā
12. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi.
13. Bulerjan veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).
14. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Bulerjan veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, par līzinga pieteikuma statusu u.c.).
15. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Bulerjan veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
16. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot zvanot uz tālruni 24334494 vai rakstot uz [email protected] ,kā arī sadaļā jaunumi.
17. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.                                                                                                                                            DISTANCES LĪGUMS


Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs
no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, 
turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: 
Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja 
pasūtījumam. 
Piegādes un samaksas kārtība .


Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu  un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta 
veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un 
Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek 
sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. 
Pārdevējs nodrošina preču piegādi 15 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa 
par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Pircējam OBLIGĀTI jānodrošina piegādes transportam ceļš līdz izkraušanas vietai,pretējā gadījumā izkraušana var notikt pie sētas durvīm,pie neizbraucamā ceļa vai pirms citu neizbraucamu šķēršļu sākuma. 

Atteikuma tiesības .


Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces 
saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma 
vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja 
pieprasījuma. 
Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot 
preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu 
atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. 
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: 
  ▪   pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas  vai ir ātri izlietojamas; 
  ▪   pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma; 
  ▪   pircējs ir atvēris un lietojis krāsniņu;


Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa 
nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu 
atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam 
atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja 
prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot 
instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās 
iepakojums ir būtiski bojāts. 
Datu apstrāde .


Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir 
iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu  pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas 
prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks 

izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.